Business & Tech Development
บริการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

ปัจจุบันธุรกิจต่างก็มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้ก้าวทันโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคง ธุรกิจจึงต้องพัฒนาทั้งศักยภาพในการดำเนินงาน พัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการ และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับแบรนด์ด้วยสิ่งที่แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง TIBD เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัย สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเรายังพร้อมด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานร่วมกับอง์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบรนด์หรือผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างตรงจุด

Business & Tech Management
บริการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม

TIBD เราคือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ที่พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาแบรนด์ สร้างธุรกิจ และต่อยอดโครงการ ทั้งการวางแผนด้านการเงิน การวิเคราะห์ตลาด การวางโมเดลธุรกิจ การสร้างและพัฒนาโครงการ สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในตอนนี้ที่อยากจะปรับปรุงแผนการตลาดและมาตรฐานการดำเนินงานดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เราพร้อมที่จะช่วยคุณวางแผนตั้งแต่การวางรากฐานจนกระทั่งสำเร็จโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยความเชี่ยวชาญของเราใน Deep Tech มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ช่วยให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคและปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจให้สามารถอยู่รอดและเติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน

Load more

Business & Tech Commercialization
บริการสร้างและพัฒนาธุรกิจ

การพัฒนาสินค้าให้สามารถวางขายเพื่อสร้างรายได้ได้ในตลาด คือความคาดหวังที่เจ้าของแบรนด์ทุกคนนั้นมี ซึ่งการที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์นั้นต้องมีศักยภาพและความแตกต่างที่เหนือจากคู่แข่ง อีกทั้งยังต้องมีการวางแผนการขายและการตลาดที่ดีวางแผนรายได้ บริการของเราจะช่วยวิเคราะห์และต่อยอดไอเดีย ค้นหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี ของเราครอบคลุมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การนำนวัตกรรมที่พัฒนาเข้าสู่ตลาด, การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ความเชี่ยวชาญ และการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามได้อย่างมั่นคง

QMS Consultation
บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน

TIBD ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดวางระบบมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO, GMP, HACCP และมาตรฐานสากลอื่น ๆ สำหรับองค์ที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานและต้องการพัฒนาต่อยอดจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ รวมไปถึงในส่วนของการบูรณาการระบบมาตรฐานพร้อมกันหลายมาตรฐานให้กับหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือองค์กรขนาดเล็กต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ (Health & Beauty) จากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี ให้ทุกองค์กรที่เข้ามาปรึกษากับเรามั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถ “ลดต้นทุน ปรับปรุงมาตรฐาน เพิ่มทักษะการดำเนินงาน และพัฒนาประสิทธิภาพ” ให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ

Fund Raising Service
บริการที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน

การระดมทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ SMEs และ Startup ที่ต้องการเงินสำหรับลงทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่ต้องการระดมทุนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับนำไปเสนอโครงการหรือเจรจากับนักลงทุนที่ให้ความสนใจ ซึ่งต้องเตรียมข้อมูลหลายส่วนทั้งข้อมูลทางธุรกิจควบคู่ไปกับการวางแผนเชิงพาณิชย์ (Commercial) ข้อมูลนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ และแผนธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นไปได้ อีกทั้งยังต้องวางแผนครอบคลุมไปถึงการวางแผนทางด้านเงินที่คาดการณ์ว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย และยังมีอีกหลายส่วนที่สำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ TIBD เราพร้อมให้ให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของแบรนด์ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการระดมทุนและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

EDUCATION TECHNOLOGY & TRAINING
เทคโนโลยีการศึกษาและการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ หรือผู้ที่กำลังจะเข้ามาในตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สำหรับพัฒนาทักษะในองค์กรทั้ง ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ ผ่านห้องเรียน TIBD Classroom ที่คุณสามารถเข้ามาพัฒนาทักษะได้แบบเรียลไทม์ และเรายังให้บริการการจัดอบรมภายในองค์กรในรูปแบบของ TIBD สำหรับสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของคุณได้ในทุกระดับตั้งแต่ ระดับพนักงาน จนถึงระดับผู้บริหาร เพราะการจัดอบรมของเราจะทำการวิเคราะห์และจัดเตรียมกิจกรรม เนื้อหาความรู้ ให้ตรงกับกลุ่มผู้เข้าร่วมมากที่สุด การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรจะทำให้องค์กรมีความแข็งแรง สามารถทำงานร่วมกันระหว่างแผนก หรือประสานงานกันได้ดียิ่งขึ้น

Load more