TIBD Experts

คุณณัชพล สมรักษ์

ผู้เชี่ยวด้านการจัดการระบบการผลิต การออกแบบเครื่องจักรนวัตกรรม และวางแผนการผลิต

อาจารย์วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วางแผน บริหารจัดการ IP และพัฒนาธุรกิจ

คุณสุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ ผู้มีประสบการณ์ในวางแผนระบบบริหารคุณภาพมากกว่า 20 ปี

คุณสุชาดา ปาเตีย

นักยุทธศาสตร์องค์กร การวางโครงสร้างบุคลากร และนักลงทุนสัมพันธ์

คุณมัญฑมน อุตโม

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาสารสำคัญ สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ทำไมเราจึงทำสิ่งนี้?

ในโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงและต้องดำเนินกิจกรรมไปภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantages) หนึ่งในวิธีการสำคัญที่จะสร้างอาวุธสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น ก็คือการสร้าง นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง ผ่านการขอใช้สิทธิ์งานวิจัย การพัฒนางานวิจัย หรือการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อสร้างพื้นที่ในการแข่งขันที่ได้เปรียบในอุตสาหกรรม

จากอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องสำอางเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก เนื่องมาจากความต้องการในการบริโภคภายในประเทศและความต้องการจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านกำลังซื้อจากผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาเครื่องสำอางแบรนด์ท้องถิ่นที่เรียกว่า Local Brands ทั้งนี้ลักษณะทางภูมิประเทศ ข้อกำหนดทางการค้า รวมถึงความนิยมสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เรามีโอกาสในการส่งออกไปอีกหลายประเทศ

แต่จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ก็ทำให้มีทั้งผู้เล่นหน้าใหม่ รวมถึงกิจการที่ต้องการขยายหน่วยธุรกิจเข้ามาในสายเครื่องสำอาง เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสนามสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีแดง ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ที่ไม่สามารถไปต่อได้ ต้องปิดกิจการลง หรือบางกิจการอาจจะดำเนินการไปแบบที่ได้อัตราส่วนทางกำไรต่ำลง ไม่เหมือนอย่างที่เคยเป็น และรอการปิดตัวหรือขายกิจการในที่สุด

ทางเลือกของการดำเนินธุรกิจในสายเครื่องสำอาง ถูกบังคับให้กิจการต้องดำเนินไปด้วยการเติบโตที่มากขึ้นและยั่งยืนเท่านั้น ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านของการสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ (Business Model) การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) ในด้านงานวิจัย เพื่อให้องค์กรแข่งขันได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ให้บริการที่ครอบคลุมเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สำหรับ ภาคธุรกิจ และ นักวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

  • T Technology – เทคโนโลยีคือเรื่องที่เราผลักดันและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
  • I Inspiration – งานของเราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการสร้างนวัตกรรม
  • B Braininess – การพัฒนาของเราจะต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คน
  • D Development – เราใส่ใจการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

Company Timeline

TIBD

17 มิถุนายน พ.ศ 2563

ดำเนินการจดเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท คอสเมติค บิซิเนส ไอเดีย จำกัด เป็น บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์จำกัด เพื่อขยาย ขอบเขตของการทำธุรกิจที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม

TNI,ITAP

มิถุนายน พ.ศ 2563

สร้างความร่วมมือการพัฒนาเครื่องจักรที่ เป็นนวัตกรรมขั้นสูงร่วมกับ สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ITAP) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

TEBC

กุมภาพันธ์ - สิงหาคม พ.ศ. 2563

จัดตั้งหลักสูตรสตาร์ทอัพเครื่องสำอาง (TEBC) ประจำปี 2563 ร่วมกับสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KAPI KU x TIBD

TIBD, kasetsart university

18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง สถาบัน ค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์จำกัด

TEBC

พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

จัดตั้งหลักสูตรสตาร์ทอัพเครื่องสำอาง (TEBC) ประจำปี 2565 ร่วมกับสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทำงการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KAPI KU x TIBD

Cosmebiz

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงทุนในการพัฒนาโปรเจค Cosmebiz Cloud Factory แพลตฟอร์ม

TIBD. Taipupa

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เริ่มลงทุนในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ร่วมกับ บริษัท ใต้ภูผา ไบโอเทค จำกัด และห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลงทุนในการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทย (Herb Database) กว่า 200 รายการ

กันยายน พ.ศ. 2565

ลงทุนในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางกว่า 500 สูตร

Sinwattana

มกราคม พ.ศ. 2566

ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์เปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวล ลอปเปอร์จำกัด

Industrial Engineering

มกราคม พ.ศ. 2566

ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง ภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์จำกัด

TIBD, Visbio

มกราคม พ.ศ. 2566

ลงทุนห้องแลปปฏิบัติการ สำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบร่วมกับ บริษัท วิสไบโอ จำกัด

Herbiz, Genez

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงทุนในแบรนด์เครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ Herbiz และ Genez

OUR CLIENTS

กรมเจ้าท่า

ดูบริการทั้งหมดของเรา

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการใช้บริการที่นี่ เช่น ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อทำวิจัย หรือ อยากทำนวัตกรรมสำหรับแบรนด์ เป็นต้น