บริการฝึกอบรมระบบมาตรฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

“เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล”

TIBD ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานในองค์กร ตามวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยจะมุ่งเน้นที่การให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง ให้กับองค์กรที่ต้องการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้ต่อไป จากการอบรมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดวางระบบมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 10 ปี

Training Course

  • ISO 9001:2015 Quality Management System
  • ISO 14001:2015 Environmental Management System
  • ISO 22716: 2007 Good Manufacturing Practices for Cosmetics
  • ISO 13485: 2016 Medical Device
  • Food Safety Management: GMP, HACCP
  • FSSC 22000: Food Safety System Certification
  • ISO/IEC 17025:2017 Quality management system for Testing and Calibration Laboratories
หลักสูตรอบรมจำนวนวัน
ISO 9001:2015 Quality Management System
การตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Requirement)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Implementation and Requirement)2 วัน
การประเมินความเสี่ยงด้านมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001:2015 Quality Risk Assessment)1 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit)2 วัน
ดัชนี้ชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015 KPI’s Management)1 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015 Management Review)1 วัน
ISO 14001:2015 (Environmental Management System)
การตีความข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Requirement)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015 Management Review)1 วัน
ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices for Cosmetics
การตีความข้อกำหนดระบบการผลิตที่ดีของเครื่องสำอาง (ISO 22716: 2007 Requirement)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้ระบบการผลิตที่ดีของเครื่องสำอาง (ISO 22716: 2007 Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบการผลิตที่ดีของเครื่องสำอาง (ISO 14001:2015 Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายใน (ISO 22716: 2007 Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบการผลิตที่ดีของเครื่องสำอาง (ISO 22716: 2007 Management Review)1 วัน
Good Manufacturing Practice (GMP)
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP (GMP Requirement)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP (GMP Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบภายใต้มาตรฐาน GMP (GMP Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GMP (GMP Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (GMP Management Review)1 วัน
Good Manufacturing Practice (GMP Codex)
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ GMP Codex1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP Codex (GMP Codex Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบภายใต้มาตรฐาน GMP Codex (GMP Codex Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GMP Codex (GMP Codex Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (GMP Codex Management Review)1 วัน
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP 1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้มาตรฐาน HACPP (HACPP Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบภายใต้มาตรฐาน HACPP (HACPP Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน HACPP (HACPP Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (HACPP Management Review)1 วัน
Food Safety System Certification (FSSC 22000: 2018)
การตีความข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (FSSC22000: 2018 Requirement & Implementation)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้มาตรฐาน FSSC22000 (FSSC22000 Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบภายใต้มาตรฐาน FSSC22000 (FSSC22000 Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน FSSC22000 (FSSC22000: 2018 Internal Audit)2 วัน
การประชุมทบทวนในฝ่ายบริหาร (FSSC22000: 2018 Management Review)1 วัน
ISO13485: 2016 Medical devices
การตีความข้อกำหนดมาตรฐานบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485:2016 Requirement)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485:2016 Implementation and Requirement)2 วัน
จัดทำเอกสารและควบคุมระบบภายใต้มาตรฐานบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ (13485:2016 Documentation and Implementation Techniques)2 วัน
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (ISO 13485:2016 Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485:2016 Management Review)1 วัน
ISO/IEC 17025:2017 (Quality management system for Testing and Calibration Laboratories)
การตีความข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมห้องปฏิบัติการณ์ (ISO/IEC 17025:2017 Requirement)1 วัน
การดำเนินการและประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการควบคุมห้องปฏิบัติการณ์ (ISO/IEC 17025:2017 Implementation and Requirement)2 วัน
การควบคุมและจัดทำเอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017 Documentation and Implementation)2 วัน
การตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรการห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017 Internal Audit)2 วัน
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในระบบมาตรฐานการควบคุมห้องปฏิบัติการณ์ (ISO/IEC 17025:2017 Management Review)1 วัน

สอบถามเกี่ยวกับเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด