GMP PIC/S

มาตรฐาน GMP PIC/S

(GMP Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์

          มาตรฐาน GMP PIC/S คือ แนวทางปฏิบัติในการผลิตยา ด้วยข้อบังคับที่ครอบคลุมจะช่วยรับประกันว่ายาที่ผลิตนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นมาตรฐานที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตยาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

          Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme หรือ PIC/S คือ สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ตรวจ GMP ในประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 1995 โดยอ้างอิงตาม Guideline ของ WHO2003 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับ GMP ในการผลิตยา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการเป็นสมาชิก PIC/S จะเป็นบรรทัดฐานที่เพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของมาตรฐาน GMP รวมไปถึงมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับในการดูแลยาของประเทศนั้นๆ และในปัจจุบันประเทศไทยได้ผ่านการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิด PIC/S ลำดับที่ 49

ภาคกิจหลักของ PIC/S

 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการตรวจ GMP ของแต่ละประเทศ
 2. จัดการอบรมให้แก้ผู้ตรวจสอบ GMP
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยตรวจของแต่ละประเทศใช้ความหมายใน GMP Code ที่เหมือนกัน
 4. พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบคุณภาพในหน่วยตรวจ GMP (Quality Systems)
 5. พัฒนาและปรับปรุงเอกสารคู่มือ (guideline) ด้านต่างๆ ที่สำคัญ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศสมาชิก
 7. ส่งเสริมสนับสนุน International Harmonization on GMP

GMP กับ GMP PIC/S

          แนวทางในการปฏิบัติของมาตรฐาน GMP PIC/S กับ GMP นั้นเทียบเท่ากัน แต่ GMP PIC/S จะมีข้อบังคับมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่า โดยจะเน้นให้ความสำคัญในส่วนต่างๆ ดังนี้

 1. การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
 2. การป้องกันการปนเปื้อนในการดำเนินการผลิต
 3. การควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิต
 4. การตรวจสอบความถูกต้อง
 5. การตรวจสอบตนเอง
 6. สภาวะในการผลิตยาปราศจากเชื้อ

GMP PIC/S ในอุตสาหกรรมยา

         สำหรับโรงงานผลิตยาที่จะถือว่าเป็นโรงงานผลิตยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถสร้างความมั่นใจว่ายาที่ผลิตนั้น มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำเป็นจะต้องผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งจากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพในการผลิตยาจะมีคุณภาพและมาตรฐานในด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น แต่ทางผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับค่าลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการใช้มาตรฐานนี้จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าจะได้รับยารักษาโรค ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานข้อกําหนด ทัดเทียมกับยาที่ผลิตจากต่างประเทศ รวมทั้งไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งอันไม่พึงประสงค์ทั้งทางสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์

Medicine Factory

GMP PIC/S ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

          มาตรฐาน GMP PIC/S ไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาเพียงอย่างเดียว ยังเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์เพี่อให้ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นำไปใช้เป็นแนวทางบริหารงานคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานว่าเมื่อใช้งานแล้วจะไม่เป็นอันตราย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพที่เทียบเท่าเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตจากต่างประเทศ

Medical Devices

ประโยชน์ของการนำมาตรฐาน GMP PIC/S มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์

– ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

– สร้างข้อได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรม

– เพิ่มโอกาสทางการตลาด

– ลดข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์

Our service

         TIBD ของเรามีบริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน GMP PIC/S เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณ ซึ่งดำเนินงานด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดวางระบบ, การตรวจประเมิน และการฝึกอบรมระบบมาตรฐานมายาวนานกว่า 10 ปี โดยบริการของเรานั้นจะมีในส่วนของ

– บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ GMP PIC/S

– จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรอง

– ดำเนินการติดต่อยื่นขอรับรองระบบมาตรฐาน

– ตรวจติดตามภายในจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตรวจรับรองจริง

ปรับแก้ไขข้อบกพร่องหลังการตรวจรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

        สำหรับผู้ประกอบในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ที่สนใจจัดทำระบบ GMP PIC/S สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้ที่ 097-297-1777, 089-056-5651 หรือ คลิก

สอบถามเกี่ยวกับGMP PIC/S หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด