GMP
หลักเกณฑ์การผลิตในอุตสาหกรรม

GMP (Good Manufacturing Practice)

          GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐานสากลสำหรับควบคุมการผลิตเบื้องต้นที่สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่มีมาตรการป้องกันสำหรับเงื่อนไขภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่องค์กรใหญ่ ๆ เท่านั้น ในภาครัฐหรือชุมชนที่มีการผลิตก็สามารถใช้มาตรฐานนี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายจากปัจจัยต่าง ๆ แก่ผู้บริโภค

ข้อกำหนดของ GMP

          ในมาตรฐาน GMP มีข้อกำหนดพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นในการผลิต 6 ข้อพื้นฐาน คือ 

1.สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

2.เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 

3.การควบคุมกระบวนการผลิต 

4.การสุขาภิบาล 

5.การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 

6.บุคลากรและสุขลักษณะ 

          ดังนั้น ข้อกำหนดของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย

GMP Inspection

GMP เหมาะสมกับใครบ้าง?

        GMP นั้นไม่ใช่มาตรฐานบังคับที่ทุกโรงงานจำเป็นต้องทำแต่หากมี GMP จะช่วยสร้างความได้เปรียบที่มากกว่าจากการยกระดับศักยภาพในการผลิต ซึ่งสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม เวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีอุตสาหกรรมที่เราได้ให้คำปรึกษาในการจัดทำมาตรฐาน GMP ดังนี้

       มาตรฐาน GMP ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (GMP Cosmetics Industry)

          สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่อยากจะยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันก็สามารถที่จะขอการรับรอง GMP เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตจนถึงขั้นสุดท้ายได้รับการผลิตในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่ปลอดภัย สถานที่ผลิตต้องมีความสะอาดถูกสุขภาพอนามัย ปราศจากการปนเปื้อนในสายการผลิตตลอดจนถึงการควบคุมบุคลลากรในการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งโดยรวมก็คือการดูแลการผลิตที่ครอบคลุมทั่วทั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ในการตรวจสอบรับรอง GMP จะได้รับการตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ตรวจสอบ โดยบริษัทเอกชนจะไม่มีสิทธิ์เข้าดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

       มาตรฐาน GMP ในอุตสาหกรรมยา (GMP Medicine Industry)

         ยา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้ผ่านการควบคุมและการผลิตที่เข้มงวด จากหลายๆ มาตรฐานที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกใช้งานจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพ และมาตรฐาน GMP ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานจำเป็นดังกล่าว

         มาตรฐาน GMP เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมยา เนื่องจากเป็นมาตรฐานควบคุมกระบวนการผลิตที่ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถผลิตยาได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีก่อนถึงมือของผู้บริโภค และถึงแม้มาตรฐาน GMP จะไม่ได้เข้มงวดเท่ามาตรฐาน GMP PIC/S ที่เป็นมาตรฐานสำหรับหารผลิตยาโดยเฉพาะแต่ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมกระบวนการในการผลิตยาเบื้องต้นให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่ายาที่ถูกผลิตนั้น ผลิตภายใต้มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และปลอดภัยไม่ส่งผลเสียให้เกิดอันตราย ปัจจุบันทางสำนักงานคณะกรรมอาหารและยาของไทย ได้นำเอาหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา

       มาตรฐาน GMP ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (GMP Medical Devices Industry)

         เครื่องมือแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องให้ความสำคัญและความเข้มงวดในการผลิตเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย ดังนั้น จึงต้องมั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่ถูกใช้งานนั้นได้ถูกผลิตจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรองจากมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็น และมาตรฐาน GMP ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่เป็นหลักประกันได้ว่าหากโรงงานผลิตไหนได้รับการรองมาตรฐาน GMP จะสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามมาตรฐานกำหนด และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นจะมีมาตรฐานที่สม่ำเสมอเทียบเท่ากันในทุกล็อตการผลิต

GMP factory production line

ประโยชน์ของนำมาตรฐาน GMP มาปรับใช้ในอุตสาหกรรม

– สร้างโอกาส เพิ่มความได้เปรียบการแข่งขัน 

– เพิ่มความตระหนักในความปลอดภัยของการผลิต ความใส่ใจในการรักษาระบบของบุคลากร  และโอกาสในการทำการค้าระหว่างประเทศ 

– เพิ่มระดับศักยภาพการผลิต และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ 

– ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่าปลอดภัย และมีคุณภาพ

Our service

        TIBD ของเรามีบริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน GMP เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณซึ่งดำเนินงานด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดวางระบบ, การตรวจประเมิน และการฝึกอบรมระบบมาตรฐานมายาวนานกว่า 10 ปี โดยบริการของเรานั้นจะมีในส่วนของ

บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ GMP

– จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรอง

– ดำเนินการติดต่อยื่นขอรับรองระบบมาตรฐาน

– ตรวจติดตามภายในจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตรวจรับรองจริง

ปรับแก้ไขข้อบกพร่องหลังการตรวจรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

        สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ยาและเครื่องมือแพทย์ ที่สนใจจัดทำระบบ GMP สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้ที่ 097-297-1777, 089-056-5651 หรือ คลิก

สอบถามเกี่ยวกับGMP หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีในอุตสาหกรรม

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด