TIBD Experts

คุณณัชพล สมรักษ์

ผู้เชี่ยวด้านการจัดการระบบการผลิต การออกแบบเครื่องจักรนวัตกรรม และวางแผนการผลิต

นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วางแผน บริหารจัดการ IPและพัฒนาธุรกิจ

อาจารย์สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ ผู้มีประสบการณ์ในวางแผนระบบบริหารคุณภาพมากกว่า 20 ปี

ดร.สุชาดา ปาเตีย

นักยุทธศาสตร์องค์กร การวางโครงสร้างบุคลากร และนักลงทุนสัมพันธ์

คุณมัญฑมน อุตโม

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาสารสำคัญ สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นายกมลทรรศน์ ต่วนศรีแก้ว

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ นักพัฒนาโครงการ และวิเคราะห์แพลตฟอร์ม

อารีย์ แสงเดือน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด วางแผน และพัฒนาโครงการ