TIBD Experts

คุณณัชพล สมรักษ์

ผู้เชี่ยวด้านการจัดการระบบการผลิต การออกแบบเครื่องจักรนวัตกรรม และวางแผนการผลิต

อาจารย์วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วางแผน บริหารจัดการ IP และพัฒนาธุรกิจ

คุณสุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ ผู้มีประสบการณ์ในวางแผนระบบบริหารคุณภาพมากกว่า 20 ปี

คุณสุชาดา ปาเตีย

นักยุทธศาสตร์องค์กร การวางโครงสร้างบุคลากร และนักลงทุนสัมพันธ์

คุณมัญฑมน อุตโม

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาสารสำคัญ สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง