ร่วมพัฒนาศักยภาพวงการวิจัยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามไทย ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ( TIBD ) ร่วมกับ นายอภิชา อินสุวรรณ ทางอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

โดยทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาศักยภาพวงการวิจัย ด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยทางคลินิก และแลกเปลี่ยนความร่วมมือเชิงบูรณาการ โดยการใช้อุปกรณ์ เครือข่าย องค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการณ์ระดับสูงและได้มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านคลินิก พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการวิจัยที่ทันสมัยและการศึกษาที่จะส่งเสริมนวัตกรรมในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืน

ทางด้าน TIBD เรามีบทบาทในการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น และตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการทดลองทางคลินิก ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของแต่ละโครงการในมหาวิทยาลัยพายัพ

ด้วยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นการปูเส้นทางไปสู่ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในด้านวิชาการและอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่พร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการ นำไปสู่การเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์และตีพิมพ์สู่สายตาสาธารณชน อีกทั้งด้วยความมุ่งมั่นของ TIBD เราสัญญาว่าจะปรับปรุงศักยภาพการวิจัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนวัตกรรมที่มี ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับสู่สากล